Kostel sv. Václava v Kozojedech (Jičín)

Tady je doslovný přepis popisu kostela od A. Martínka z publikace Dřevěné stavby na Jičínsku. Sám bych to líp nenapsal:

...Kostel byl již r. 1369 farním. Také r. 1408 se jako farní připomíná. R. 1423 pobořil Žižka chrám a faru zpustošilo Kostel obnoven později nejspíše panem Václavem Stráňovským, jehož náhrobek dosud se tu nachází.

V nynější podobě pochází kostel z r. 1689. R. 1718 byl opraven a roku 1803 nahozen, v r. 1913 na popud Musejního spolku v N. Bydžově restaurován. Vnitřní úprava není právě šťastná.

Stavba roubená, později ohozená maltou. Loď obdélníková 10,75 m široká, 11,70 m dlouhá s 1 m širokými, nahoře polokruhovými okny. Dřevěný kůr přimyká se na západní stěnu a částečně i na stěnu severní a jižní, a spočívá na 6 sloupech a dvou příporách. Na pravé straně sínec rovněž roubený. Vítězný oblouk 5,65 m v rozpětí mající, do oblouku půlkruhovitého klenutý, přepásán řezaným trámem, na němž nápis:

PropItIVs sIs JesV popVLo qVl tVo,
CrVore reDeMptVs est

= Milostiv buď, Ježíši, Iidu, jenž tvým utrpením vykoupen jest

(chronogram 1689 - víte, co to je?)

Strop lodi prkenný, rozdělený středním podélným trámem a lištami na obdélníky, v nichž namalovány renes. "diamanty". Podobně malována i poprseň kúru. Poprsně lavic omalovány festony květinovými. Podlaha presbytáře jest o stupeň vyšší. Presbytář polygonem zakončený, má na jižní straně 2 okna, stejná s okny lodi, na severní straně vchod do zděné sakristie. Strop presbytáře podobný, jako v lodi.

Krov střechy jest hambalkový. Trámy vazní přesahují o metr stěny kostela a jsou podloženy dřevěnými, řezanými krakorci, zřejmě gotický sloh prozrazujícími. Střecha stanová, šindelem krytá, sanktusník s jehlancovou stříškou. Sínec a sakristie kryty jsou také šindelem. Hlavní oltář a kazatelna z r. 1722 a oba postranní oltáře z r. 1718 jsou barokní, bohatě řezány, ale nejsou polychromovány.

Blíže kostela dřevěná zvonice typu druhého o osmiúhelníkovém půdorysu (hrany 3,25 m a 5,80 m.) Spodek bedněný; nad ním vysoká střecha šindelová, z níž vyniká hranolovitá věž, na dvou protilehlých stěnách po dvou oknech. Nad tím jehlancovitá střecha s kovovým křížem. Celková výška 13 m: Zvon o rozměrech 1,10 x 0,95 m jest z počátku XVII. stol., druhé dva zvony rekvírovány.


Tady je další popis z UPČ, to je rozdíl!
A to jsem už spoustu zkratek nahradil.

Kozojedy kostel - připom. r. 1368 jako farní. nově vystav. r. 1689, důkladně renov. r. 1718. Výrazná roubená omítnutá stavba lidového raného baroku, gotizující, s šindelovou střechou na dřev. krakorcích. Jednolodní obdélná, s trojboce uzavřeným štíhlým presbytářem, kryt kazet. stropem, v záp. části trojramenná kruchta.
Zařízení barok. z l. 1718-22, z okruhu Braunovy dílny. Hlav. oltář z r. 1722, rozvilinový, se sochami českých patronů, uprostřed součas. obraz sv. Václava mezi anděly, v nástavci obraz Navštívení P. Marie. Boční oltáře portálové, z r. 1718: vpravo sv. Antonína Pad., vlevo sv. Jana Křt., se součas. obrazy a sochami světců.
Kazatelna z r.1722, ve formě řez. květu; lavice s malovanými festony z doby kol r. 1689. Pod kruchtou dětský náhrobník z.r. 1580 a figurální náhrobník z r.1587.
Na hřbitově ZVONICE - dřev., hranol., součas. s kostelem.


Půdorys kostela (zaměření R. Barčík, 1998)


Řez A-A


Stabilní katastr 1841


Literatura:
Martínek A.: Dřevěné stavby na Jičínsku
Kuča K.: Zvonice Helfert a kol.: Kulturní památky hradeckého kraje
Mencl V.: Dřevěné kostelní stavby v zemích českých (Jan Štenc Praha 1927)
Vavroušek B.: Kostel na dědině a v městečku (1929)
Ebel, Škabrada: Stavba roubeného omítaného kostela v Loučné Hoře (in Průzkumy památek I/1995, str. 21-28)
  © Robert Barčík, 2004
  Optimální rozlišení 1280 x 1024 px.